Buruntzaldea euskaraz

EU | ES
Buruntzaldea euskaraz
Facebook Twitter RSS Harremanetarako

Zuretzat

Enpresariak

Diru kontuak euskaraz

Hitza Itzulpena
Adeitasunez Respetuosamente
Adinduna Mayor de edad
Adostasun frogatzat, froga gisa En prueba de conformidad
Ahalordea Poder
Aldizkako jarduera Actividad periódica
Antzinatasuna Antigüedad
Aparteko haborokinak Gratificaciones extraordinarias
Aparteko orduak Horas extras
Ariel Arbitrio, impuesto
Aukeragilea Optante
Aurre-abisua Aviso previo
Aurrekari Antecedente
Aurrerakinak Anticipos
Aurretiaz Como previo, previamente
Azpierrentamendua Subarrendamiento
Azpierrentatu Subarrendar
Baimena Permiso
Baldintza gehigarriak Condiciones adicionales
Baliogabetu Invalidar, anular
Baliogabetzat jo Estimar inválido
Baztertze-arrazoia Causas de exclusión
Berariaz Implícitamente
Berariazko baimena Autorización expresa
Berrikusi Revisar
Beste kenkariak Otras deducciones
Betebeharra Obligación
Bidegabea Improcedente
Bidegabekoa Improcedente, injusto
Ekarpenak Aportaciones
Eraginkor Eficaz, operativo
Erantzunkizuna Responsabilidad
Errendamenduan laga Ceder en arrendamiento
Errenta gordina Beneficio bruto
Errentaria Arrendatario
Errentatzailea Arrendador
Eskatzailearen pentzura bizi Vivir a cuenta del solicitante
Eskualdatu Traspasar
Estali Cubrir
Etekin irregularrak Ganancias irregulares
Eten Suspender
Etenik gabe Ininterrumpidamente
Etentzat eman Rescindir
Ezinbestekoak edo egiturazkoak Fuerza mayor ó estructurales
Gainbalioa Plusvalía
Gauzatu Llevar a efecto, ejecutar
Gauzazko soldata Salario en especie
Gauzazkoan jasotakoa Recibidos en especias
Gertakizun arruntak Contingencias comunes
Gizarteratzeko errenta Renta para la inserción social
Goiburua Encabezamiento
Guztira ekarpenak Total aportaciones
Hileroko saria Renta mensual
Hitzartu Apalabrar, convenir
Hobaria Prima
Hutsegitea Falta
Indarrean egon Estar vigente
Indarrean jarri Poner en vigencia
Iraun Durar
Iraungi Extinguir
Itundu C onvenir, pactar
Jabetzaren mesedetan, onurarako En beneficio de la propiedad
Jarduera-aldiko eguneroko lanaldia Jornada dentro del período de actividad
Jaso izanaren ondorioetarako Para los efectos de su recibo
Kalte-ordaina Indemnización
Kalte-ordaina edo ordezkatuak Indemnizaciones ó suplidos
Kapital higiezina Capital inmobiliario
Kapital higigarria Capital mobiliario
Kenkariak Deducciones
Kontratu finko etena Contrato fijo discontinuo
Kotizazio taldea Grupo de cotización
Laguntza-urtea Año de asistencia
Lanaldia Jornada de trabajo
Lanaren etekina Rendimiento de trabajo
Langabeziagatiko prestazioa Prestaciones por desempleo
Langabeziagatiko saria Sueldo por desempleo
Likidatutako aldia Período de liquidación
Norbere barrutiari uko eginda Renunciando al propio fuero
Obra amaieragatik Por fin obra
Oinarrizko soldata Salario base
Oinordekoa Heredero
Ondare-gehikuntza Incremento de bienes
Ondare-urripenak Disminución de bienes
Ondasun higiezinak Bienes inmuebles
Ondorio guztietarako Para todos los efectos
Ondorioztatu Derivar
Onura Beneficio
Onuradun Beneficiario
Ordainagiria Recibo
Ordainsaria Honorario, remuneración
Ordezkaritza Representación
PFEZ IRPF
Probaldia Período de prueba
Prozedura abiarazi Incoar
Salbuetsi Eximir
Sektore-esparruko hitzarmen kolektiboa El convenio colectivo del ámbito sectorial
Soldata izaerako hartzekoak Percepciones salariales
Soldata-eguna Día de salario
Soldata-kontzeptuak Conceptos salariales
Soldataren osagarriak Complementos salariales
Sortzapenak Devengos
Urraketa Incumplimiento
Ustiapena Explotación
Ustiatu Explotar, sacar, utilizar
Xedatu Disponer
Xedea Finalidad
Zergapetu beharrekoa Gravable
Zioa Razón, causa, motivo

© 2013 Buruntzaldeko Euskara zerbitzuak
Harremanetarako | Irisgarritasuna | Lege oharra
CSS | XHTML | WAI-A | iametza interaktiboa

Andoain Astigarraga Hernani Lasarte-Oria Urnieta Usurbil